Strona głównaRekrutacja

Rekrutacja

 


 

Przejdź do naboru elektronicznego:  ABSOLWENCI SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

Technikum

Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Branżowa Szkoła I stopnia

Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.
 

 

Prezentacja szkoły

Film o szkole


 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji w formie elektronicznej:

Klauzula nabór uczniów

Regulamin rekrutacji 

Nabór elektroniczny 

Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika 

Pismo do Dyrektora ZST o odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


 

Informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2024/2025

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH   

lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku (pobranego ze strony naboru elektronicznego powiatu gnieźnieńskiego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 20 maja 2024 r.

do 14 czerwca  2024 r. do godz. 15.00

2.

Wydanie przez sekretariat ZST skierowania na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 20 maja 2024 r.

do 12 lipca 2024 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 21 czerwca 2024 r.

do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

11 lipca 2024 r. do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZST poprzez dostarczenie:

 -oryginału Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został złożony z wnioskiem o przyjęcie do szkoły);

 - oryginału Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został złożony wcześniej);

 - 2 fotografie;

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 11 lipca 2024 r.

do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

18 lipca 2024 r. do godz. 12.00

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://