Strona głównaRekrutacja

Rekrutacja

UWAGA 

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas młodzieżowych poniżej   

 


Przejdź do naboru elektronicznego:  ABSOLWENCI SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

Technikum

Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Branżowa Szkoła I stopnia

Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

Prezentacja szkoły - zawody, w których kształcimy! - Film


Nabór kandydatów do klasy pierwszej w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji w formie elektronicznej:

Klauzula nabór uczniów

Zasady rekrutacji dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Nabór elektroniczny dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika po szkole podstawowej

Pismo do Dyrektora ZST o odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2020/2021

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH   

lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku (pobranego ze strony naboru elektronicznego powiatu gnieźnieńskiego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

2.

Wydanie przez sekretariat ZST skierowania na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

3.

Dostarczenie Świadectwa ukończenia szkoły lub jego kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020

do 10 lipca 2020 r.

4.

Uzupełnienie dokumentacji o Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub zmiana wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do której uczeń kandyduje.

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

12 sierpnia 2020 r.

6.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZST poprzez dostarczenie:

 -oryginału Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został złożony z wnioskiem o przyjęcie do szkoły);

 - oryginału Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został złożony wcześniej);

 - 2 fotografie;

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 sierpnia 2020

do 18 sierpnia 2020 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do ZST.

19 sierpnia 2020 r.

 

UWAGA!

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic/opiekun prawny informuje o tym fakcie Dyrektora ZST w terminie do 18 sierpnia 2020 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://