Strona głównaO szkoleDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp: Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zst.gniezno.pl

Podmiot: Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Url: zst.gniezno.pl

Data publikacji: 03-03-2020

Data aktualizacji: 03-03-2020

Status: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej. Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Dane teleadresowe Zespołu Szkół Technicznych są dostępne w formie tekstowej na stronie zst.gniezno.pl/kontakt

Data sporządzenia: 2021-02-23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.;

Kontakt: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mailowy: sekretariat@zst.gniezno.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 426 56 37 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osoba: Hanna Siedlecka

E-mail: sekretariat@zst.gniezno.pl

Telefon: 61 426 56 37

Procedura: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (wstawić link do RPO).

Architektura: Budynek Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie im. Papieża Jana Pawła II, ul. Augusta Cieszkowskiego 17

1) Opis dostępności wejścia do budynku. Budynek posiada pięć wejść. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Brak windy dla osób niepełnosprawnych.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek jest wielokondygnacyjny, bez windy.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

Raport ws. dostępności podmiotów publicznych

ZST Gniezno

Technikum w ZST Gniezno

Branżowa Szkoła I stopnia w ZST Gniezno

Branżowa Szkoła II stopnia w ZST Gniezno

LO dla Dorosłych w ZST Gniezno

 

 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://