Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

PROCEDURY

EGZAMINU MATURALNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

w roku szkolnym 2023/2024

 
Komunikat dla maturzystów z poprzednich lat
 
Przypominamy o konieczności dokonania opłaty za egzamin maturalny. 
Egzaminy są odpłatne dla: 

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2024 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2024 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

Szczegóły dostępne są na stronie OKE Poznań pod linkiem: https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,800,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

 

Komunikaty dla maturzystów, którzy będą przystępować do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2024

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 02.10.2023 r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2024 r. W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

                Komunikaty dla absolwentów z poprzednich lat!

Absolwenci technikum dziennego oraz Branżowej Szkoły II stopnia  z poprzednich lat składają deklarację ostateczną Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 7.02.2024 r. 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego oraz Ponadpodstawowej Szkoły Średniej, które kiedyś funkcjonowały w naszym Zespole Szkół, składają deklarację maturalną do  Dyrektora OKE w Poznaniu, do dnia 07.02.2024 r. 

                 INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2019/2020–2021/2022, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W LATACH 2020–2022 ZE WZGLĘDU NA COVID-19
 
 1.  Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2024, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, jeżeli nie przystąpił do tych egzaminów w 2023 r. lub przystąpił do tych egzaminów w 2023 r., ale ich nie zdał.
 
  2. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2024, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, jeżeli nie przystąpił do tych egzaminów w 2023 r. lub przystąpił do tych egzaminów w 2023 r., ale ich nie zdał.
 
 3.  Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2024 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. 
 
4. W przypadku absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, pewnych przypadków przystąpienia do egzaminu nie wlicza się do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny.
 
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się poniżej.
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  obowiązująca w roku szkolnym 2023/20224 
 
 
Terminy i miejsce składania deklaracji maturalnej na egzamin w 2024 roku:
 
Druki deklaracji do pobrania:
 
  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024  
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/782/20230817_em_2024_dostosowania.pdf
 
  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku  
 
  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 roku  
 
Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://