Strona głównaEgzaminyEgzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

Informacja dla maturzystów
 
 
 
 
1. Absolwent, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2023 r. uzyskał dokumenty wymienione poniżej, może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym wraz z dokumentami (oryginały) potwierdzającymi uzyskanie uprawnień. Pisemną informację (załącznik 5c) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023r. 
Dokumenty  (oryginały)  uprawniające do złożenia rezygnacji:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo 
2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo 
5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Załącznik 5c dostępny jest w sekretariacie, na stronie szkoły oraz OKE Poznań.

 

Komunikat dla absolwentów z poprzednich lat, przystępujących do egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2022/2023

Informujemy, że od dnia 6 marca 2023 r. w sekretariacie oraz na tablicy przy sekretariacie dostępny jest harmonogram egzaminów ustnych oraz pisemnych z przydziałem do sal.

 

Komunikaty dla maturzystów, którzy będą przystępować do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2023!

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r.  wstępną deklarację maturalną składa do Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 30.09.2022 r.,  Jeśli uczeń chce dokonać zmian w deklaracji wstępnej składa deklarację ostateczną do dnia 7.02.2023 r. W przypadku braku zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

                Komunikaty dla absolwentów z poprzednich lat!

Absolwenci technikum dziennego z poprzednich lat składają deklarację ostateczną  Dyrektora szkoły macierzystej, do dnia 7.02.2023 r. 

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego oraz Ponadpodstawowej Szkoły Średniej, które kiedyś funkcjonowały w naszym Zespole Szkół, składają deklarację maturalną do  Dyrektora OKE w Poznaniu, do dnia 07.02.2023 r. 

                 KOMUNIKATY DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO W LATACH SZKOLNYCH 2019/2020–2021/2022, W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI ROZWIĄZANIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W LATACH 2020–2022 ZE WZGLĘDU NA COVID-19
 
 1. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale przystąpił do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.  
  2. Absolwent, który w latach 2020–2022 nie zdał egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej oraz nie przystąpił do egzaminu z żadnego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo jedyny/wszystkie egzaminy na poziomie rozszerzonym zostały mu unieważnione, przystępując do egzaminu maturalnego w roku 2023, przystępuje do egzaminu z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej oraz przystępuje do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, oraz przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.
 3. Absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2021 r., kiedy przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie było obowiązkowe, i nie zdali egzaminu maturalnego, w 2023 r. mają obowiązek przystąpić również do części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego, nawet jeżeli takiego obowiązku nie mieli, kiedy przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.   
 
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 znajdują się poniżej.
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
 
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  obowiązująca w roku szkolnym 2022/20223 
 
 
Terminy i miejsce składania deklaracji maturalnej na egzamin w 2023 roku:
 
Druki deklaracji do pobrania:
 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  19 sierpnia 2022 r.   w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_em_2023.pdf
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  19 sierpnia 2022 r.     w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z   19 sierpnia 2022 r.     w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023
 

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://