Strona głównaO szkoleHistoria

Historia

Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie jest szkołą o ponad 100 - letniej tradycji. Doświadczenie, kadra nauczycielska, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji oraz pracy w wyuczonym zawodzie.

Z kart historii

Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie jest szkołą, której tradycje edukacyjne, a zwłaszcza przygotowywania kadr dla potrzeb przemysłu i rzemiosła, sięga pierwszej połowy XX wieku - wówczas powołana została Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska. Po okresie okupacji hitlerowskiej, 7 kwietnia 1945 r., wznowiła działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska Nr 1, mająca swą siedzibę od 1918 r. w budynku przy ul. Chrobrego użytkowanym przez Gimnazjum Państwowe i Liceum Handlowe (dziś Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych). Jej organizatorem i kierownikiem był Kazimierz Lewandowski. Szkoła liczyła wtedy 7 oddziałów i 321 uczniów. Mieściła się w drewnianym budynku przy ulicy Łubieńskiego, na zapleczu boiska Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego (dzisiaj Liceum Ogólnokształcące nr 2 mieszczące się przy ul. Łubieńskiego).  

W roku 1948 przydzielono szkole pomieszczenia w budynku przy ulicy Mikołaja (dziś siedziba MOK-u przy ul. Łubieńskiego) Z roku na rok wzrastała liczba uczniów kształcących się w zawodach: ślusarz, tokarz, elektromonter, stolarz, murarz, piekarz, fryzjer, krawiec i szewc. Ponadto zdobywali tu dyplomy czeladnicze mistrzowskie dorośli i osoby uczęszczający na kursy zawodowe. Odczuwalny był jednak brak własnych warsztatów szkolnych.

W roku szkolnym 1949/50 szkołę usytuowano w gmachu przy ul. Sienkiewicza, w którym mieściła się przez 26 lat, tj. do roku 1975. Po raz pierwszy przyjęto dziewczęta i zmieniono jej nazwę na: Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Nr 1. Jej dyrektorem został pan Marian Bączyk, który pełnił tę funkcję przez 22 lata. Praktyczną naukę zawodu zorganizowano w gmachu szkolnym, a częściowo w budynku przy ul. Mieszka I.

Rozwijający się w Gnieźnie i regionie przemysł wykazywał wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników. Szkoła, nosząca od 1952 r. nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna, starała się sprostać tym zadaniom. Przebudowano warsztaty szkolne i przeniesiono je do gmachu przy ul. Mieszka I. Ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających, w 1950 r. oddano do użytku internat przy ul. Żwirki i Wigury (dziś Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1).

W 1956 r. szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12. W gmachu przy ul. Sienkiewicza uczyła się nie tylko młodzież pobierająca naukę w warsztatach szkolnych, ale również ta, która poznawała tajniki zawodu w różnych państwowych, spółdzielczych zakładach pracy i u prywatnych mistrzów. Z tego powodu utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Odłączono ją w roku szkolnym 1965/66, wprowadzając na jej miejsce filię Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem.

W maju 1959 r. kolejny raz została zmieniona nazwa szkoły - na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1. Trwały starania o wybudowanie nowych warsztatów szkolnych. Zostały one wreszcie uwieńczone pełnym sukcesem, bowiem w grudniu 1959 r. otrzymano nowy gmach przy ulicy Słowackiego. W 1970 r. warsztaty zostały rozbudowane - dzięki ofiarnej pracy uczniów i nauczycieli powstała nowoczesna hala warsztatowa.

W roku szkolnym 1971/72 wprowadzono nowy kierunek kształcenia - mechanik kierowca pojazdów samochodowych - uruchomiono wówczas w warsztatach stację obsługi samochodów oraz urządzono pracownie do nauki zawodu. Przy ulicy Cieszkowskiego 17 powstał nowy gmach szkoły i internat.

W 1972 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Henryk Czechański. W roku szkolnym 1974/75, na mocy zarządzenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, powołano czteroletnie młodzieżowe Liceum Zawodowe ze specjalnością elektromechanik urządzeń przemysłowych. Istniała możliwość podjęcia nauki w dwuletniej Szkole Przysposabiającej do Pracy Zawodowej, do której mogli być przyjęci uczniowie po ukończeniu 15 roku życia i szóstej klasy szkoły podstawowej. Kształcili się w zawodach: tokarz, ślusarz, monter instalacji budowlanych.  

Z dniem 1 września 1976 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, któremu w grudniu nadano imię Janka Krasickiego (od imienia tego odstąpiono w 1991 roku). W 1984 r. powołano na dyrektora szkoły mgr Mieczysława Krzyśkę. Zwiększająca się liczba uczniów i oddziałów spowodowała, że za zgodą Kuratorium Oświaty w Poznaniu przystąpiono do rozbudowy budynku. Prace zakończono w 1988 r., zmodernizowany został również istniejący budynek szkolny i internat.

We wrześniu 1990 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Zbigniew Kowalczewski. Nowa sytuacja polityczno - gospodarcza stworzyła szansę rozwoju naszego Zespołu. Otwarto nowe typy szkół, rozszerzono kształcenie młodzieży w nowych specjalnościach korzystnych dla uczniów i potrzeb naszej gospodarki. W 1991 r. powołano Technikum Elektryczne i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej. Od 1992 zaczęło funkcjonować Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły zasadniczej. Z początkiem roku szkolnego 1993/1994 przekazano uczniom pierwszą pracownię komputerową. Obok wymienionych typów szkół - od roku szkolnego 1994/95 - w gmachu Zespołu zajęcia dydaktyczne dla swych słuchaczy prowadziła Politechnika Poznańska. Od 1999 r. młodzież mogła się kształcić także w Liceum Ogólnokształcącym.

W efekcie zmian w systemie placówek oświaty, z dniem 1.09.2002 r., szkoła przyjęła w swe progi absolwentów gimnazjum i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Otwarto także nowe kierunki kształcenia: Technikum Elektroniczne i Liceum Profilowane o kierunku mechatronik.

W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczęła swą działalność Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik mechatronik oraz Technikum Uzupełniającego kształcące w zawodach: elektryk oraz obsługa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą z dnia 30 marca 2006 r. nadała szkole prawo posługiwania się nazwą: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Papieża Jana Pawła II. Dnia 16 października 2006 r. dokonano uroczystego wręczenia nowego sztandaru szkole i odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi szkoły, Papieżowi Janowi Pawłowi II. Sztandar ufundowała firma TREPKO Sp. z o. o., w Gnieźnie.

Rok szkolny 2007/2008 społeczność szkolna rozpoczęła naukę pod kierownictwem nowego dyrektora, mgr inż. Sylwestra Sipa. Inauguracja nowego roku szkolnego to także początek funkcjonowania nowej placówki dydaktycznej – Centrum Kształcenia Praktycznego, utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych. 

W roku szkolnym 2007/08 utworzony został Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Ośrodek ten został włączony w strukturę ZSP nr 2. Prowadzi szkolenia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie miesięcznych kursów dla młodzieży kształcącej się w klasach wielozawodowych. Od roku szkolnego 2012/2013 organizuje się również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 przyniosła duże zmiany. Od dnia 1 września 2015 roku Centrum Kształcenia Praktycznego zostało wyłączone ze struktur Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a jego dyrektorem został dotychczasowy dyrektor ZSP nr 2 - mgr inż. Sylwester Sip. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 objął mgr inż. Marek Jóźwiak.

W roku szkolnym 2016/2017 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono kolejną klasę mundurową - kształcącą się w zawodzie technik pojazdów samochodowych - prowadzoną we współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz jednostką wojskową w Powidzu, a także Szkołę Policealną dla Dorosłych, kształcącą w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rok szkolny 2017/2018 społeczność szkolna ZSP nr 2 rozpoczęła pod kierownictwem pani dyrektor, dr Marii Magdaleny Nowak. Od tego roku ofertę edukacyjną szkoły wzbogacono o klasy: technik automatyk i technik ochrony środowiska. We wrześniu 2017 r. nastąpiło przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia.

W roku szkolnym 2018/19 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono zawody: technik mechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

W roku szkolnym 2019/20 zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II.

Zespół Szkół Technicznych wychodzi naprzeciw nieustannie rozwijającemu się rynkowi pracy, zmieniającej się infrastrukturze, bowiem ZST to SZKOŁA Z DOŚWIADCZENIEM!

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://