Strona głównaO szkoleRealizowane projekty

Realizowane projekty

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów oraz o jak najlepsze przygotowanie absolwentów do wkroczenia w dorosłe życie (zawodowe jak też kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym) realizujemy nieprzerwanie projekty, w większości współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej:

Wykształcona kadra – pierwszy krok w sieci Erasmus” Od września 2023 nasza szkoła realizuje nowy projekt w ramach programu Erasmus plus. Projekt ma na celu rozwój zawodowy 10 nauczycieli naszej szkoły, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach metodycznych i językowych w różnych krajach europejskich. Nauczyciele ZST będą mogli poznać nowe techniki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiną swoje umiejętności językowe. Liczymy, że zdobyta wiedza przyczyni się do podniesienia jakości nauczania i zaowocuje realizacją kolejnych projektów Erasmus plus. Czas realizacji projektu to wrzesień 2023 – luty 2025. Całość dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Dwa kraje – jedna praktyka” - W roku 2023 nasza szkoła uzyskała dofinansowania projektu „Dwa kraje, jedna praktyka - zdobywanie europejskiego doświadczenia zawodowego“ – akcja 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2022. Projekt został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Dzięki przyznanym środkom 18 uczniów klas V technikum w marcu 2024 roku odbędzie 3 – tygodniową praktykę zawodową w Szwecji.

Zapoznaj się z REGULAMINEM


"Czas Zawodowców - Bis - zawodowa Wielkopolska" - W ramach projektu uczniowie techników mają możliwość skorzystania m.in. z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym, jak i w ciągu roku szkolnego. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1250 zł. Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą również w tygodniowych zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej mających na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. Ważnym elementem jest również system zawodowcy.org, czyli kompleksowe rozwiązanie, które łączy potrzeby rynku pracy oraz potencjał kształcenia zawodowego, kojarzący pracodawców z osobami poszukującymi pracy.

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:

  1. płatne staże dla uczniów,
  2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach realizowane dla 12 zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec, technik cyfrowych procesów graficznych,
  3. dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
  4. kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
  5. doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
  6. doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
  7. dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
  8. patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: zawodowcy.org
Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 175 000,00 zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.

 

„Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”.

W ramach projektu  są  podejmowane działania w ramach doposażenia pracowni.

Planowane są również kursy  dla uczniów:

- spawanie metodą TIG/MAG

- wózki jezdniowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV.

 
Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://